เกาะฟูก๊วก 3วัน 2คืน

create : 2017-10-12 16:43:42
 กิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ ตกปลาทะเล , ดำน้ำชมปะการัง  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อนุสาวรีย์หมัด , คุกโบราณ , วัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊ก  ตื่นตาไปกับสวนสนุก และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Vinpearl Land  อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เดินทางวันที่ 1 : กรุงเทพ –เกาะฟู้โกว๊ก – อนุสาวรีย์หมัด – คุกเก่า - วัดโฮโกว๊ก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ ***
08.00
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.30
นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟู้โกว๊ก โดยเที่ยวบินที่ PG 991(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน)
13.10
เดินทางถึงสนามบิน Phu Quoc International Airport เกาะฟู้โกว๊ก หรือ เกาะฟู้ก๊วก (Phu Quoc) คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเกียนยาง ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย ที่นี่มีหาดทรายสีขาวละเอียด น้ำสีฟ้าใส งดงามจนได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ โดยรวมมีพื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพด้วยการทำประมง การทำเกษตรกรรมและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นหลัก สินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อคือ น้ำปลาและพริกไทยดำ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อนุสาวรีย์หมัด สร้างขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศให้แก่ทหารอาสาชาวเวียดนาม ประมาณ 4,000 ราย ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศเวียดนามในสมัยสงครามเวียดนามกับอเมริกัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง คุกเก่า Phu Quoc Prison ที่สร้างโดยฝรั่งเศสในสมัยอาณานิคมอินโดจีนใช้กักขังและทรมานกลุ่มต่อต้านเรียกร้องเอกราช จากฝรั่งเศสในสมัยนั้น ซึ่งปัจจุบันคุกแห่งนี้เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดโฮโกว๊ก (Ho Quoc Temple)เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฟู้โกว๊ก ได้ตั้งอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง หันหน้าไปทางทะเล ถือเป็นจุดที่ชมวิวทะเลอย่างสวยงาม
เดินทางวันที่ 2 : กิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำชมปะการัง + ตกปลา - Vinpearl Land – ตลาดกลางคืนเกาะฟู้โกว๊ก
เช้า
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ท่าเรือ เฮืองดง (DUONG DONG) เพื่อชมความสวยงามของทะเลและหมู่เกาะ ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติ กิจกรรมต่างอาทิ ตกปลาทะเล , ดำน้ำชมปะการัง เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ Vinpearl Land ให้ท่านได้อิสระสวนสนุก และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินเยี่ยมชมตลาด Dinh Cau Night Market ซึ่งเป็นตลาดที่มีของ ขายหลากหลายชนิด อาทิเช่น อาหารทะเล เครื่องประดับ รวมถึงของพื้นเมืองต่างๆ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ **
เดินทางวันที่ 3 : ฟาร์มไข่มุก – โรงผลิตไวน์ – สวนพริกไทย – สนามบิน – สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ฟาร์มไข่มุก ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ฟาร์มผลิตไวน์ แบบโบราณบนเกาะฟู้โกว๊ก และนำท่านชม สวนพริกไทย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Phu Quoc International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
13.50
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 948 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน)
15.35
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

ราคาทัวร์และวันเดินทาง

เงื่อนไขเดินทาง

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 700 บาทตลอดการเดินทาง

หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ 

          ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง

          ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )

 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา

          แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 700 บาทตลอดการเดินทาง

 

 

 

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

                

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • *, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ     

* หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

 • */หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

* ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

About Us

"เอส-สตาร์ ทราเวล" มีบริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ พร้อมกับรับจัดกรุ๊ป ท่องเที่ยวประจำปี , สัมมนา , ดูงาน ฯลฯ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรุ๊ปเล็ก หรือ ใหญ่ ทางเราสามรถจัดได้หมด ตามงบประมาณของลูกค้า ราคาเป็นธรรม บริการดีเยี่ยม ใส่ใจทุกรายละเอียด

Contact Us

(02) 974-9811
(02) 974-9811
(092) 563-2060
s-startravel@hotmail.com